För leverans av produkter från Colmec AB(CAB) till kunden(kunden)

Dessa Allmänna Villkor finns tillgängliga på colmec.se och gäller för samtliga beställningar från Kunden. Villkoren gäller till dess ändrade villkor görs tillgängligt av CAB. CAB och Kunden äger dock rätt att träffa särskilt skriftlig överenskommelse om avvikelser från gällande villkor. CAB reserverar sig för felskrivningar på såväl hemsidan som i tryckta kataloger.

Priser, bonus, rabatter

Order av produkter skall anses ha skett till de priser och villkor som bestämts av CAB och är gällande vid leveransdatumet. CAB skall ha rätt att, utan att meddela Kunden, ändra gällande priser och villkor. Alla priser är angivna exklusive moms och eventuella miljö- och tullavgifter.

Leveranser

CAB skall ansvara för transporten till Kundens angivna leveransadress inom EU. För leveranser utanför EU ansvarar CAB för transporten till respektive landsgräns. CAB skall göra skäliga ansträngningar för att leverera produkterna i enlighet med önskade leveranstider, men skall inte vara ansvarig gentemot Kunden om leverans inte sker inom önskade leveranstider. Alla leveranser inom CABs ansvar sker med CABs egna distributionsresurser. Övriga leveranssätt ansvarar och bekostar Kunden själv.

Betalningsvillkor

Om inget annat överenskommits, skall betalning vara CAB tillhanda inom trettio (30) dagar från fakturadatum. Varken en växel, skuldsedel, betalningsförbindelse eller annan utfästelse att betala skall anses utgöra fullgjord betalning. Om Kunden inte erlägger betalning i tid skall CAB äga rätt att kräva Kunden på ränta på fordran från förfallodagen till dess full betalning erlagts. För närvarande utgår ränta med tjugotvå (22) procent per år.

Äganderättsförbehåll

Order av produkter skall anses ha skett till de priser och villkor som bestämts av CAB och är gällande vid leveransdatumet. CAB skall ha rätt att, utan att meddela Kunden, ändra gällande priser och villkor. Alla priser är angivna exklusive moms och eventuella miljö- och tullavgifter.

Ansvar vid fel i produkter som förelegat före leverans till Kunden

I enlighet med vad som föreskrivs nedan och enbart enligt detta, skall CAB endast vara ansvarigt för avhjälpande av fel i produkter, som förelåg före leverans till Kunden genom att byta ut de felaktiga produkterna mot felfria produkter, varvid CAB skall äga rätt att, efter undersökning i varje enskilt fall och bedömning av slitaget av de felaktiga produkterna, kräva betalning av Kunden för de nya, felfria produkterna. Vid Kundens mottagande av produkterna skall Kunden kontrollera huruvida leverans skett i enlighet med följesedel samt kontrollera huruvida det föreligger materialfel, tillverkningsfel, fel i gods, fel i emballage och/eller fel i kvantitet har levererats. Krav i anledning av dessa fel skall framställas omgående till CAB efter det att Kunden mottagit produkterna och i vart fall senast ha mottagits skriftligen av CAB två (2) veckor efter det att produkterna eller delar av produkterna mottagits av Kunden. Påtalar Kunden inte fel i enlighet med vad som ovan föreskrivits skall CAB vara fri från ansvar gällande produktens utseende, förpackning och kvantitet. CABs ansvar för felaktiga produkter skall enbart gälla sådana fel som utgör ursprungliga fel, d v s fel som förelåg innan leverans skett till Kunden. Endast fel i material och tillverkning skall anses utgöra fel. Felaktiga produkter som byts ut skall stå till CABs förfogande och skall utgöra CABs egendom så länge CAB inte meddelar annat.

Ansvar vid fel i produkter som uppkommit efter leverans till Kunden

CABs ansvar skall inte omfatta fel, vilka uppstått på grund av omständigheter som uppkom efter det att risken för produkterna övergått till Kunden. CABs ansvar omfattar t ex inte fel som orsakats av felaktig förvaring eller inkorrekt hantering av Kunden. Vidare, skall CAB inte vara ansvarig för fel som uppkommer till följd av onormal användning av CABs produkter. Kunden åtar sig att följa de riktlinjer som uppställs av CAB, särskilt avseende förvaring, installation, pumpning, tryck och användning. Kunden är skyldig att i sin tur informera användare och sina kunder om de villkor som uppställs av CAB. Det är förbjudet att ändra och/eller förvanska hela eller delar av kännetecken och/eller nummer anbringade på CABs produkter eller sälja sådana utan CABs godkännande. Endast fel i material och tillverkning skall anses utgöra fel. Fel uppkomna som en konsekvens av sajpning och/eller dubbning anses ej utgöra något fel i material eller tillverkning då detta avviker från däckets originalutförande.

Ekonomisk skada

CAB skall inte vara ansvarig för att kompensera Kunden för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan ekonomisk eller indirekt skada.

Befrielsegrunder

Parterna är befriade från ansvar under den tid och i den utsträckning som fullgörelse av åtagande i enlighet med dessa villkor hindras på grund av omständigheter utanför sådan parts kontroll eller omständigheter som sådan part inte rimligen kunnat råda över, såsom men inte begränsat till krig, terrorism, tumult, strejk, lockout, arbetsmarknadskonflikt, allmän knapphet på transporter, brand, översvämning, torka, extrema väderförhållanden, uppfyllelse av lag eller föreskrift, regel, förordning, anvisning eller andra omständigheter som parterna inte rimligen kunnat råda över (”Force Majeure”). Detta gäller under förutsättning att sådan part inte rimligen hade kunnat undvika hindret och dess följder. Part som önskar åberopa Force Majeure i enlighet med dessa villkor skall omedelbart underrätta den andra parten när sådant hinder uppkommer och när det upphör. Underlåter part detta kan Force Majeure händelse inte åberopas som befrielsegrund. Båda parter skall vidta alla rimliga åtgärder för att förhindra och mildra följderna av en bristande fullgörelse av dessa villkor, som har orsakats av Force Majeure.

Kopierade och förfalskade produkter

CAB kommer att inleda rättsprocesser mot alla juridiska och fysiska personer som kopierar eller förfalskar CABs varumärken eller gör intrång i CABs immateriella rättigheter.

Ändring av Allmänna Villkor

CAB skall ha rätt att, när som helst utan varsel, ändra gällande villkor. Ändrade villkor gäller så snart de är tillgängliga för Kunderna, oavsett kommunikationssättet. Gällande Allmänna Villkor finns på colmec.se, eller tillhandhålls av oss vid förfrågan i elektroniskform eller pappersform.

Lösning av tvistemål

Tvist i anledning av dessa villkor skall lösas av Stockholms tingsrätt som första instans, med tillämpning av svensk materiell rätt.

Haluatko lisätietoja Colmecista tai tarjonnastamme?

Kerromme mielellämme lisää tarjonnastamme sekä palveluistamme. Ota yhteyttä!